ROZEZNANIE CENOWE SŁUŻĄCE DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiot rozeznania:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. : „Budowa kładki dla pieszych w rejonie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1425S Wieprz – Juszczyna –  Jeleśnia w km 14+315 w miejscowości Sopotnia Mała w Gminie Jeleśnia”.

 

Opis stanu istniejącego:

 

Teren przeznaczony pod przedmiotową kładkę zlokalizowany jest w pobliżu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S (droga klasy Z) relacji Wieprz – Juszczyna –  Jeleśnia  w km 14+315 w miejscowości Sopotnia Mała w Gminie Jeleśnia. Docelowe miejsce lokalizacji kładki stanowią działki o nr ewid. 1341, 3940, 1018 i 1015.

 

Rozeznanie cenowe dotyczy wykonania dokumentacji projektowej pozwalającej na budowę kładki dla pieszych w rejonie mostu w km 14+315. Kładkę należy przewidzieć jako obiekt jednoprzęsłowy.

 

 1. Zakres prac projektowych w zakresie kładki dla pieszych:
 • Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę nowej kładki dla pieszych zawierającej między innymi: obliczenia, rysunki konstrukcyjne, założenia konstrukcyjne
 • obiekt musi posiadać wymiary normatywne dla ciągów pieszych;
 • projekt powinien uwzględniać wszystkie konieczne branże – w przypadku konieczności przebudowy kolidujących sieci;

 

 1. Dokumentacja projektowa powinna zawierać w szczególności:
  • mapę do celów projektowych – 1 egz.,
  • operat geologiczny – 1 egz.,
  • projekt architektoniczno – budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu
   z wszelkimi uzgodnieniami branżowymi – 5 egz.,
  • projekt wykonawczy  – 5 egz.,
  • specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – 4 egz.,
  • przedmiar robót – 3 egz.,
  • zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu – 3 egz. (termin ważności projektu do 31.12.2026 r.) – w przypadku konieczności,
  • zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 3 egz. (termin ważności projektu do 31.12.2026 r.) – w przypadku konieczności,
  • wypisy z ewidencji gruntów (zakres projektu zagospodarowania terenu) – w wersji elektronicznej lub papierowej,
  • kosztorys inwestorski – 3 egz.,
  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – – w przypadku konieczności,
  • decyzję – pozwolenie wodno-prawne,
  • decyzję pozwolenie na budowę bądź ZRID – w przypadku występowania w zakresie opracowania działek nie będących w dysponowaniu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu,
  • informacja BIOZ – 3 egz.,
  • wersję elektroniczną dokumentacji w formacie PDF oraz w formatach edytowalnych (.doc;.dwg).

 

 1. Dokumentacja powinna być sporządzona w oparciu o Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
 2. Przyjęte rozwiązania projektowe winny odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1643) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, z 2000 r., poz. 735 ze zm.).
  1. Kosztorys inwestorski i przedmiar robót powinny być wykonane zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, z 2004 r., poz. 1389).
  2. Dokumentacja powinna być zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w szczególności z art. 29 oraz art. 30 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

   

  Zamawiający wskazuje na konieczność dokonania oględzin przedmiotu rozeznania w terenie.

  1. Osoba do kontaktu w sprawie rozeznania cenowego: mgr inż. Anna Mieszczak, e-mail: mieszczak@pzd.zywiec.pl , tel. 662-021-568

   

  1. Ofertę cenową wraz z szacunkowym termin realizacji prosimy złożyć do dnia 17.04.2023r. do godz. 12°° w formie elektronicznej na adres pzd@pzd.zywiec.pl

   

Skip to content