PZD.25.ogólna.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-gr. Państwa w km od 0+000 do km 21+993 na terenie Gminy Milówka – odcinek 1: od km 0+000 do km 1+410,00 (od skrzyżowania z drogą ekspresową S69 do mostu na rz. Sole w Milówce)”

PZD.25.ogólna.2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102 a , 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439 S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły-gr. Państwa w km od 0+000 do km 21+993 na terenie Gminy Milówka – odcinek 1: od km 0+000 do km 1+410,00 (od skrzyżowania z drogą ekspresową S69 do mostu na rz. Sole w Milówce)”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP.

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro

Termin składania ofert: 18.05.2018 r. do godz.12.00

Termin realizacji zamówienia: zakończenie pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego następuje po dokonaniu odbioru końcowego nadzorowanych robót, jednak nie później niż do dnia 31.12.2018 r.

Kryteria oceny ofert: cena – 90%, termin płatności – 10%

Ceny należy podać w polskich złotych.

Informacje w sprawach szczegółów technicznych: mgr inż. Marek Mieszczak tel.500150083

Załączniki do pobrania

Skip to content