PZD.23.ogólna.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1447 S w km 4+924 w miejscowości Sól w Gminie Rajcza”

PZD.23.ogólna.2018

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1447 S w km 4+924 w miejscowości Sól w Gminie Rajcza

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP.

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro

Termin składania ofert: 13.06.2018 r. do godz.12.00

Termin realizacji zamówienia: zakończenie pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego następuje po dokonaniu odbioru końcowego nadzorowanych robót, jednak nie później niż do dnia 30.07.2019 r.

Kryteria oceny ofert: cena – 90%, termin płatności – 10%

Ceny należy podać w polskich złotych.

Informacje w sprawach szczegółów technicznych: mgr inż. Damian Kruczyński tel. 692420245

Załączniki do pobrania

Skip to content