Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

 

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz.U.2017.0.2222) Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla inwestycji drogowej pn.:

L.p.  Nazwa i lokalizacja inwestycji Data publikacji
1 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice                     (ul. Leśnianka) w km 0+374 – 1+191 w Żywcu” 2018-10-19

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje ponadto, że:

 

  1. Stosownie do art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pod pojęciem kanału technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
  2. a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  3. b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych
    z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego”.

 

  1. Stosownie do art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego można zgłaszać w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a.  Informacje dotyczące planowanej inwestycji drogowej można uzyskać pod numerem telefonu +48 (33) 33 862 05 72.

 

  1. Stosownie do art. 39 ust. 6b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych „Podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 7, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.”

 

  1. Stosownie do art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, „Zarządca drogi udostępnia kanał technologiczny na pisemny wniosek podmiotu, który zgłosił zainteresowanie jego udostępnieniem, w drodze decyzji, w której określa warunki udostępnienia tego kanału” na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a-7k ustawy o drogach publicznych.

 

Termin zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego upływa w dniu 18.12.2018 roku.

Skip to content