Kontrola robót na DP 1419 S w Koszarawie

Powiatowy Zarząd Dróg  w Żywcu informuje, iż  w dniu 25 października br. dokonano kontroli robót na zadaniu pn.: Przebudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja o długości 211 mb w km od 6+225 do km 6+436 w m. Przyborów i Koszarawa.
Realizacja zadania obejmuje wykonywanie następujących robót:
– wykonanie pali wierconych, budowa żelbetowej ściany oporowej na palach, budowa ścieku drogowego korytkowego na warstwach konstrukcyjnych, ukształtowanie i profilowanie skarp wraz z obsianiem mieszanką traw, przebudowa lewostronnego pobocza z kruszywa łamanego, umocnienie dna potoku wzdłuż ściany oporowej, zabudowa stalowej bariery drogowej.
mgr inż. Tomasz Kotajny – PZD w Żywcu