Informacja Dyrektora PZD w Żywcu w sprawie luster drogowych

W zawiązku z licznymi wnioskami do tut. Zarządu Dróg w sprawie umieszczania luster drogowych w pasie drogowym podaję ogólne zasady co do realizacji tego typu zadań przy drogach.
Lustra drogowe znajdujące się w rejonach skrzyżowań dróg powiatowych z innymi drogami powiatowymi lub drogami niższej kategorii, tj. drogami gminnymi ustawia zarządca drogi, w tym przypadku, Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu.
Montaż lustra drogowego może być wykonany tylko zgodnie z projektem zmiany stałej organizacji ruchu, po zaopiniowaniu go w Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu oraz jego pozytywnym zatwierdzeniu w Starostwie Powiatowym w Żywcu ( Wydział Komunikacji ). Sporządzanie projektów nie wymaga posiadania uprawnień budowlanych do projektowania dróg.

Lustra drogowe mogą również służyć kierowcom włączającym się do ruchu z posesji prywatnych. W tym przypadku montaż lustra jest zadaniem właściciela terenu, z którego prowadzi zjazd. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. z 2017 roku poz. 2222 ze zm. ) utrzymanie zjazdów z drogi publicznej należy do właścicieli nieruchomości przyległej do drogi lub jej użytkownika. Mając na uwadze definicję pojęcia utrzymania drogi ( art. 4 pkt 20 ustawy o drogach publicznych ) należy stwierdzić, że utrzymanie zjazdu polega na wykonaniu robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu. Do takich urządzeń bezpieczeństwa ruchu zalicza się lustro drogowe, również w przypadku montażu go na wprost zjazdu.

Podsumowują informuje się, iż lustra drogowe są rozwiązaniem często bardzo niedoskonałym, posiadającym wiele wad. Nie stanowią one idealnego rozwiązania w wielu skomplikowanych przypadkach. czasami bardziej korzystana jest dla właściciela posesji może być sama zmiana lokalizacji zjazd lub przebudowanie istniejącego ogrodzenia.

mgr inż. Tomasz Kotajny – Dyrektor PZD w Żywcu

Skip to content