Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu wydaje zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych kategorii I, tj:

  1. O wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
  2. O naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane przez Zarządcę drogi w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze powiatowej wskazanej w zezwoleniu. Wydając zezwolenie, wydaje się także jego wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia.

Wnioski należy składać w sekretarciacie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu lub listownie, na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r.  w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. 2012.764), który można również pobrać u dołu strony. Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty, która wynosi za każdy wypis:

  • 50 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
  • 100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
  • 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy;

Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu jego wystawienia.

Warunkiem wydania zezwolenia jest spełnienie wymagań określonych w § 10 ww. Rozporządzenia.

Pełen opis procedury zamieszczono w Załączniku do Uchwały Nr  216/15/V Zarządu Powiatu w Żywcu z dnia 15 grudnia 2015 roku, który można pobrać poniżej.

Załączniki do pobrania